Past Presidents after WW II


 

1946 - 1951 Robert Homma
1951 - 1961 Tokichi Matsuoka
1962 - 1963 Hiroshi Matsuo
1963 - 1965 Kyuichi Sugihara
1965 - 1967 Stanley Tsugio Okada
1967 - 1969 Sokichi Sugimoto
1969 - 1971 Hisatake Hatano
1971 - 1973 Shig Kariya
1973 - 1978 George Yamaoka
1979 - 1982 George G. Shimamoto
1983(Jan - Jun) Toshi Miyazaki
1983(Jun) - 1986 Francis Y. Sogi
1987 - 1988 Robert K. Emy
1989 - 1990 Noboru Sato
1991 - 1995 Shigeru Inagaki
1996 - 1998 Jiro Murase
1999 - 2001 Sadahei Kusumoto
2002 - 2004 Toshio Kiso
2005 - 2007 Susan Onuma
2008 - 2013 Gary S. Moriwaki
2014 - Susan Onuma